Asahi&KAGOME Vegesh2008.05.12 (月)
PM:05:41:05[ i2f ]


:0


:0


080512_vegesh.jpg
Asahi&KAGOME共同開発、第三弾。 野菜と果実のスパークリングカクテル「Vegesh」のブランドサイト。

→VegeshMiracle NeemNISSAN X-TRAIL